Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ratownictwo medyczne » Szpitalny Oddział Ratunkowy

ul. Sikorskiego 9, 64-980 Trzcianka, tel: 67 352-32-60

e-mail: sor@szpital-trzcianka.pl

KIEROWNIK:
lek. Janusz Wojciechowski
specjalista chirurg
tel: 67 352-32-61

PIEL. ODDZIAŁOWA:
piel. Jolanta Żubryj
tel: 67 352-32-64

 


Zgodnie z ustawą z dn. 8/09/2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr191, poz. 1410) SOR jest komórką organizacyjną szpitala stanowiąca jednostkę systemu udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 15/03/2007 (Dz. U. z 2007r.Nr 55,poz.356) Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 

Zadania Szpitalnego Oddział Ratunkowego:

 • przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami, zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie
 • pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego
 • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących medycznej dokumentacji szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego
 • nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego. 

WAŻNE!!

Do szpitalnego oddziału ratunkowego możemy zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.

Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

 • recepty na stosowane przewlekle leki;
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie;
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Potwierdzenie prawa do świadczeń: 

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w następujący sposób:

 • Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..
 • Okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie - ich wykaz znajduje się poniżej. 
 • Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń - wzór oświadczenia znajduje się w zakładce eWUŚ dla Pacjenta

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń. 

W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym

- pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Przez stan nagły (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego) należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia

 W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. 


 OPINIE KONSULTANTÓW KRAJOWYCH:

 - Opinia KK w sprawie wykonywania kardiowersjii przez pielęgniarki

 - Stanowisko w sprawie wykonywania zgłębnikowania żołądka przez pielęgniarki w SOR

 

 
 
 
 
 
 • Dodaj link do:
 • facebook.com